APLICACIONS: Medi AmbientContaminació lumínica

Mitjançant imatges aèries nocturnes es possible realitzar un estudi de contaminació lumínica, així com determinar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.

Estudi solar

Amb els mapes d'orientació, pendent de la superfície i ombres, s'optimitza l'elecció de la ubicació i la instal•lació de plaques solars.

Prevenció d'incendis

Els RPAS poden volar amb seguretat sobre zones boscoses en hores de foscor, quan els mitjans aeris tradicionals no ho poden fer. Amb càmeres tèrmiques es poden detectar punts actius i conats d'incendi.

Valoració de danys, vessaments

Es pot tenir una visió global dels danys provocats per inundacions, ventades, incendis,... per a la seva valoració. Detecció i anàlisi de l'abast de vessaments tòxics o de residus, ja sigui sobre terra o aigua.

Control d'emissions

Amb els sensors adients es poden efectuar mesures de gasos i la seva temperatura emesos per xemeneies de manera fàcil i segura.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


fotogrametria


imatge i teledetecció


mineria i geologia


arqueologia i patrimoni


sistemes d'informació geogràfica


inspecció i control


agricultura de precisió


seguretat i emergències