APLICACIONS: Inspecció i ControlInspecció visual

Els RPAS permeten amb facilitat la inspecció visual d'estructures, edificis, monuments, turbines eòliques, ponts, cobertes d'edificis,... No és necessari la instal•lació de plataformes elevadores ni grues per arribar als llocs més inaccessibles.

Inspecció termográfica

Amb la utilització de càmeres tèrmiques es detecten punts calents a línies elèctriques, plaques solars, xemeneies, tubs,... Facilita la detecció de fugues en canalitzacions, aïllament tèrmic d'edificis,...

Control d'obres

Els RPAS, gràcies a la seva gran facilitat de programació de vols, permeten fer una inspecció periòdica d'obres, cobertes d'edificis i altres llocs inaccessibles.

Amb les ortofotos és fàcil fer un seguiment dels avanços d'una obra, estat del ferm en carreteres, estat d'infraestructures així com fer un as-built fotogràfic del final d'obra.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


fotogrametria


imatge i teledetecció


mineria i geologia


arqueologia i patrimoni


sistemes d'informació geogràfica


medi ambient


agricultura de precisió


seguretat i emergències